Terugbetaal- en retourneringsbeleid

### Algemene Voorwaarden

#### Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– “Ondernemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
– “Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
– “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
– “Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

#### Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Revive health center
Adres:vrasenestraat 34, 9100 Nieuwkerken-Waas
E-mail: info@revivepraktijk.be
Telefoonnummer: 03 236 49 14
BTW-identificatienummer: 0699.888.157

#### Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

#### Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

#### Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

#### Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

#### Artikel 7 – De prijs

7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
7.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

#### Artikel 8 – Conformiteit en garantie

8.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

#### Artikel 9 – Levering en uitvoering

9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

#### Artikel 10 – Betaling

10.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

#### Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

### Privacybeleid

#### Artikel 1 – Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 [Naam Webshop] respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
1.2 Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige doeleinden zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

#### Artikel 2 – Welke gegevens verzamelen we?

2.1 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantenbestand en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
2.2 Wij verzamelen de volgende gegevens:
– Naam en adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betalingsinformatie

#### Artikel 3 – Doeleinden van de gegevensverwerking

3.1 Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan.
– Het verstrekken van informatie over workshops en evenementen.
– Het verbeteren van onze dienstverlening.

#### Artikel 4 – Beveiliging van gegevens

4.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

#### Artikel 5 – Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [E-mailadres]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

#### Artikel 6 – Derden

6.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

#### Artikel 7 – Cookies

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

#### Artikel 8 – Wijzigingen in het privacybeleid

8.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

#### Contactgegevens

Revive health center
Adres:vrasenestraat 34, 9100 Nieuwkerken-Waas
E-mail: info@revivepraktijk.be
Telefoonnummer: 03 236 49 14